header website juli 2017

Algemene voorwaarden van: 
Not 2 Much 
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 272.85.863
1. Definities en algemene voorwaarden
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
"Verkoper"
Not 2 Much
"Koper" 
Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Not 2 Much in een contractuele relatie van welke aard dan 
ook staat of komt te staan.
"Producten" 
Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Not 2 Much evenals op alle met 
Not 2 Much aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van 
toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en 
deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende 
Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval 
onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk 
door Not 2 Much is ingestemd.
6. Not 2 Much behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
7. Door het gebruik van de internetsites van Not 2 Much en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de 
Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de 
internetsite.
8. Not 2 Much is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot 
het doen van een aanbod. Not 2 Much is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en 
ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de 
potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan 
het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan 
wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper 
opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Not 2 Much herroepen worden in geval de Koper niet 
aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Not 2 Much de Koper dit binnen 
acht (8) dagen na de ontvangt van de bestelling meedelen.
4. Koper en Not 2 Much komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische 
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 
2.5 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de 
verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Not 2 Much
gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de 
belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo 
nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Not 2 Much garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en 
producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn 
inclusief BTW. 
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
3. De Koper is de prijs verschuldigd die Not 2 Much in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze 
voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente 
onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Not 2 Much worden gecorrigeerd. 
4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere 
voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.
Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld. 
5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren of de overkomst ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Not 2 Much. 

4. Betaling
1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Ideal
- vooruitbetaling

2. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Not 2 
Much, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten 
maken. 
3. In geval van niet tijdige betaling is Not 2 Much bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen 
volledig is nagekomen. De betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en levertijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Not 2 Much streeft ernaar om bestellingen die vóór 15:00 
uur op een werkdag zijn geplaatst de zelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na 
ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste 
leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, 
hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Not 2 Much kan nadere informatie over levertijden vermelden 
op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een 
indicatief karakter. 
2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven 
wanneer het product weer beschikbaar is. Not 2 Much streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag 
telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. 
3. Verzenden per post is voor risico van de koper. Not 2 Much is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigingen van pakketten.
4. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Not 2 Much het recht iedere levering als een 
afzonderlijke transactie te beschouwen.
6. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is 
Not 2 Much gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de 
bevoegde rechter Not 2 Much van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal 
bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet 
afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Not 2 Much
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

6. Garantie
Not 2 Much doet er alles aan om de producten goed bij u af te leveren. Het kan gebeuren dat een bestelling kapotgaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.
Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.
Als het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

7. Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij Not 2 Much kenbaar te maken door te mailen naar info@not2much.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

8. Gebreken en Klachttermijn
1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van 
Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, 
moeten door de Koper binnen drie dagen na levering (of binnen drie dagen na factuurdatum indien de 
producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Not 2 Much ter kennisgeving worden gebracht. 
2. De Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. 
Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, 
ten laste van de Koper. Not 2 Much is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper 
onder derden op te slaan. 

9. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al 
wat hij uit hoofde van enige overeenkomst met Not 2 Much is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder 
mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met 
betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, 
doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 


10. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  5. Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden


11. Garantie en aansprakelijkheid
1. Not 2 Much is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Not 2 Much aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
2. Indien Not 2 Much om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding 
nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst 
waardoor de schade is veroorzaakt. 
3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: 
o indien de garantiezegel is verwijderd door de klant; 
o indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; 
o indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die 
niet met toestemming van Not 2 Much of de fabrikant zijn verricht; 
o indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
o indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig 
gebruik; 
o indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 
4. De Koper is gehouden Not 2 Much te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering 
van de overeenkomst tegen Not 2 Much zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen 
verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
5. Het is mogelijk dat Not 2 Much op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk 
interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Not 2 Much is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. 
6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is 
uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Not 2 Much streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze 
melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. 
7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte 
gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar 
eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze 
onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt 
het eigendom van het product aan Not 2 Much. 

12. Overmacht
1. In geval van overmacht is Not 2 Much niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Not 2 
Much is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van 
haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren 
onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-
)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn 
van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het 
ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

13. Intellectuele eigendom
1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, 
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Not 2 
Much, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en 
modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare 
technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten. 
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele 
eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Not 2 Much, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, 
tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Not 2 Much, of overeenkomsten 
die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet 
uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 
Not 2 Much is gevestigd te Wateringen, Naaldwijkseweg 8 B3, 2291 PA Wateringen
Indien u een bestelling plaatst, betekent het dat u akkoord gaat met de voorwaarden!

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN